X

kwalifikacja wstępna
szkolenia okresowe
U NAS NAJSZYBCIEJ !!!
EGZAMIN EXPRESSJapończycy mają wyrafinowaną metodę szmuglowania stali do USA. Malują ją, montują cztery koła i nazywają całość samochodem. Henry Ford
Poleć znajomemu Drukuj PDF

Jesteś tutaj: Strona główna > NOWE ZASADY ROZLICZANIA OPŁAT ZA EGZAMINY NA PRAWO JAZDY - obowiązują od 20.04.2013NOWE ZASADY ROZLICZANIA OPŁAT ZA EGZAMINY NA PRAWO JAZDY - obowiązują od 20.04.2013

 

W dniu 20 kwietnia 2013 roku weszły w życie kolejne zmiany w zakresie zasad regulowania opłat za egzamin praktyczny i teoretyczny na prawo jazdy przeprowadzany przez Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego.

Zasady wprowadzone w styczniu 2013 roku były niekorzystne dla zdających - w przypadku nie zaliczenia części teoretycznej egzaminu opłata za część praktyczną przepadała. Podobnie w przypadku nie stawienia się na egzamin w wyznaczonym przez WORD terminie. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 19 kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego oraz stawek wynagrodzenia związanych z uzyskiwaniem uprawnień przez egzaminatorów  niweluje wprowadzone zmiany.

Nowe zasady obowiązujące od dnia 20 kwietnia 2013 roku:

  • Kandydat na kierowcę ma prawo poinformować Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego nie później niż na 2 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu państwowego, że nie stawi się na egzamin w wyznaczonym terminie. Zawiadomienie musi mieć formę pisemną. Kandydat nie musi podawać w nim przyczyny swojej nieobecności. , bez podawania przyczyn. Wówczas pobrana opłata egzaminacyjna (zarówno za część teoretyczną, jak i praktyczną egzaminu) podlega zgodnie z życzeniem kandydata zwrotowi lub zaliczeniu na poczet egzaminu w innym terminie.

  • Kandydat na kierowcę, który wpłacił należność zarówno za część teoretyczną, jak i praktyczną egzaminu na prawo jazdy, jednak nie przystąpił do egzaminu praktycznego ze względu na negatywny wynik części teoretycznej (nie zdał testów), nie traci już opłaty za egzamin praktyczny. Wniesiona opłata za praktyczną część egzaminu na prawo jazdy podlega na wniosek osoby egzaminowanej zwrotowi lub zostaje zaliczona na poczet praktycznej części egzaminu państwowego, która zostanie przeprowadzona w innym terminie, po pozytywnym zaliczeniu przez kandydata części teoretycznej.

  • Zawsze w przypadku złożenia przez osobę egzaminowaną wniosku o zwrot opłaty egzaminacyjnej, WORD ma prawo pomniejszyć zwracaną opłatę o koszt zwrotu (opłata manipulacyjna), jednak w wysokości nie większej niż 10% wartości zwracanej opłaty. PRZYKŁAD: kandydat na kierowcę wpłacił za egzamin państwowy na prawo jazdy kat. B opłatę w wysokości 170 zł (140 zł za część praktyczną + 30 zł za część teoretyczną) Podszedł do egzaminu teoretycznego, jednak uzyskał wynik negatywny. Tym samym nie może w uzgodnionym już terminie podchodzić do egzmainu praktycznego. Występuje z wnioskiem o zwrot opłaty 140 zł za część praktyczną egzaminu - WORD ma prawo potraćić nie więcej niż 10% z 140 zł = nie więcej niż 14 zł opłaty manipulacyjnej.%

  • W przypadku osób, które przed dniem wejścia w życie rozporządzenia wniosły opłatę za egzamin państwowy, a wojewódzki ośrodek ruchu drogowego nie przeprowadził dla nich egzaminu państwowego, opłata ta podlega zaliczeniu na poczet egzaminu państwowego przeprowadzanego po dniu wejścia w życie rozporządzenia albo podlega zwrotowi na wniosek osoby egzaminowanej.

 

AKT PRAWNY: Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 19 kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego oraz stawek wynagrodzenia związanych z uzyskiwaniem uprawnień przez egzaminatorów 

 

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 19 kwietnia 2013 r.

Poz. 476

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 9 kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego oraz stawek wynagrodzenia związanych z uzyskiwaniem uprawnień przez egzaminatorów

Na podstawie art. 66 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. Nr 30, poz. 151, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego oraz stawek wynagrodzenia związanych z uzyskiwaniem uprawnień przez egzaminatorów (Dz. U. poz. 78) po § 3 dodaje się § 3a w brzmieniu:

„§ 3a. 1. W przypadku gdy osoba egzaminowana, nie później niż na 2 dni przed planowanym egzaminem państwowym, poinformowała wojewódzki ośrodek ruchu drogowego, w formie pisemnej, że nie stawi się na egzamin w wyznaczonym terminie, opłata pobrana odpowiednio za część teoretyczną, część praktyczną lub całość egzaminu państwowego podlega:

1) zaliczeniu na poczet odpowiedniej części egzaminu państwowego lub całości egzaminu państwowego przeprowadzanego w innym terminie albo

2) zwrotowi na wniosek osoby egzaminowanej.

2. W przypadku gdy osoba egzaminowana, mając wyznaczony termin części praktycznej egzaminu państwowego, nie uzyskała pozytywnego wyniku z części teoretycznej egzaminu państwowego, opłata pobrana za część praktyczną egzaminu państwowego podlega:

1) zaliczeniu na poczet tej części egzaminu państwowego w innym terminie albo

2) zwrotowi na wniosek osoby egzaminowanej.

3. W przypadku złożenia przez osobę egzaminowaną wniosku o zwrot opłaty, o której mowa w ust. 1 lub 2, opłatę zwraca się, pomniejszając jej wysokość o koszty zwrotu tej opłaty, nie więcej jednak niż o 10%.

§ 2. W przypadku osób, które przed dniem wejścia w życie rozporządzenia wniosły opłatę za egzamin państwowy, a wojewódzki ośrodek ruchu drogowego nie przeprowadził dla nich egzaminu państwowego, opłata ta podlega zaliczeniu na poczet egzaminu państwowego przeprowadzanego po dniu wejścia w życie rozporządzenia albo podlega zwrotowi na wniosek osoby egzaminowanej. Przepis § 3a ust. 3 rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem stosuje się odpowiednio.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.