X

kwalifikacja wstępna
szkolenia okresowe
U NAS NAJSZYBCIEJ !!!
EGZAMIN EXPRESSwww.facebook.pl/osk.automoto.szkolenia

Jesteś tutaj: Strona główna > Znaki drogowe > Znaki zakazu

Znaki zakazu

Znaki zakazu obowiązują na drodze, na której są umieszczone, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. Zakaz wyrażony znakiem zakazu obowiązuje od miejsca jego ustawienia, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

INNE RODZAJE ZNAKÓW KLIKNIJ NA ZNAK, ABY PRZECZYTAĆ OBJAŚNIENIE
B-1 Zakaz ruchu w obu kierunkach. Oznacza zakaz ruchu na drodze pojazdów, kolumn pieszych oraz jeźdźców i poganiaczy; znak może być ustawiony na jezdni. Umieszczona pod znakiem B-1 tabliczka T-22 wskazuje, że zakaz nie dotyczy rowerów jednośladowych B-1 T-22 Nie dotyczy rowerów jednośladowych. Tabliczka wskazuje, że znak, pod którym została umieszczona, nie dotyczy rowerów jednośladowych T-22 B-2 Zakaz wjazdu. Oznacza zakaz wjazdu pojazdów, kolumn pieszych, jeźdźców i poganiaczy na drogę lub jezdnię od strony jego umieszczenia. Tabliczka T-22 wskazuje, że znak nie dotyczy rowerów jednośladowych wjeżdżających na wyznaczony na jezdni pas ruchu dla rowerów B-2
B-3 Zakaz wjazdu pojazdów silnikowych, z wyjątkiem motocykli jednośladowych. Oznacza zakaz ruchu pojazdów silnikowych; zakaz nie dotyczy motocykli jednośladowych B-3 B-3a Zakaz wjazdu autobusów. Oznacza zakaz ruchu autobusów B-3a B-4 Zakaz wjazdu motocykli. Oznacza zakaz ruchu motocykli B-4
B-5 Zakaz wjazdu samochodów ciężarowych. Oznacza zakaz ruchu: samochodów ciężarowych o dmc > 3,5 t, ciągników samochodowych, pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych o dmc >3,5 t, ciągników rolniczych, pojazdów wolnobieżnych B-5 B-5 Zakaz wjazdu samochodów ciężarowych. Określona na znaku B-5 albo na tabliczce umieszczonej pod nim masa oznacza, że zakaz dotyczy pojazdu (zespołu pojazdów), którego dopuszczalna masa całkowita przekracza masę podaną na znaku albo na tabliczce B-5 B-6 Zakaz wjazdu ciągników rolniczych. Oznacza zakaz ruchu ciągników rolniczych i pojazdów wolnobieżnych B-6
B-7 Zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z przyczepą. Oznacza zakaz ruchu pojazdów silnikowych z przyczepą (przyczepami); zakaz nie dotyczy pojazdów z przyczepą jednoosiową lub naczepą. Masa określona na znaku B-7 lub na tabliczce pod nim dotyczy dopuszczalnej masy całkowitej przyczepy (przyczep) B-7 B-8 Zakaz wjazdu pojazdów zaprzęgowych. Oznacza zakaz ruchu pojazdów zaprzęgowych oraz jeźdźców i poganiaczy B-8 B-9 Zakaz wjazdu rowerów. Oznacza zakaz ruchu rowerów na jezdni i poboczu B-9
B-10 Zakaz wjazdu motorowerów. Oznacza zakaz ruchu motoroweró B-10 B-11 Zakaz wjazdu wózków rowerowych. Oznacza zakaz ruchu rowerów wielośladowych i wózków rowerowych B-11 B-12 Zakaz wjazdu wózków ręcznych. Oznacza zakaz ruchu na jezdni i poboczu wózków ręcznych przeznaczonych do używania na jezdni, prowadzonych, ciągniętych lub pchanych B-12
B-13 Zakaz wjazdu pojazdów z materiałami wybuchowymi lub łatwo zapalnymi. Oznacza zakaz ruchu pojazdów przewożących, określone w przepisach o przewozie materiałów niebezpiecznych, materiały niebezpieczne klas: 1, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2 lub gazy palne klasy 2 w ilościach, dla których jest wymagane oznakowanie pojazdu tablicami ostrzegawczymi barwy pomarańczowej B-13 B-13a Zakaz wjazdu pojazdów z materiałami niebezpiecznymi. Oznacza zakaz ruchu pojazdów przewożących materiały niebezpieczne w ilościach, dla których jest wymagane oznakowanie pojazdu tablicami ostrzegawczymi barwy pomarańczowej. Tabliczka pod znakiem wskazuje, że zakaz dotyczy określonych klas/grup materiałów niebezp. lub określonego sposobu ich przewozu B-13a B-14 Zakaz wjazdu pojazdów z materiałami, które mogą skazić wodę. Oznacza zakaz ruchu pojazdów przewożących materiały niebezpieczne klas 3, 4.3, 6.1, 6.2, 8, gazy trujące lub gazy żrące klasy 2 lub materiały zagrażające środowisku klasy 9 w ilościach, dla których jest wymagane oznakowanie pojazdu tablicami ostrzegawczymi barwy pomarańczowej B-14
B Znak zakazu łączony. Umieszczone na jednej tarczy symbole znaków B-3, B-3a, B-4, B-5, B-6, B-7, B-8, B-9, B-10, B-11, B-12, B-3, B-13a i B-14 mają takie samo znaczenie, jak znaki pojedyncze B B-15 Zakaz wjazdu pojazdów o szerokości ponad ... m. Oznacza zakaz ruchu pojazdów, których szerokość (również z ładunkiem) jest większa od wartości podanej na znaku B-15 B-16 Zakaz wjazdu pojazdów o wysokości ponad ... m. Oznacza zakaz ruchu pojazdów, których wysokość (również z ładunkiem) jest większa od wartości podanej na znaku B-16
B-17 Zakaz wjazdu pojazdów o długości ponad ... m. Oznacza zakaz ruchu pojazdów i zespołów pojazdów, których długość (również z ładunkiem) jest większa od wartości podanej na znaku B-17 B-18 Zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej mc ponad ... t. Oznacza zakaz ruchu pojazdów, których rzeczywista masa całkowita jest większa od wartości podanej na znaku; w przypadku zespołu pojazdów zakaz dotyczy ich łącznej masy B-18 B-19 Zakaz wjazdu pojazdów o nacisku osi większym niż ... t. Oznacza zakaz ruchu pojazdów, których nacisk osi jest większy od nacisku odpowiadającego masie podanej na znaku; w przypadku osi wielokrotnej nacisk żadnej z osi składowych nie może odpowiadać masie większej niż 80% masy podanej na znaku B-19
B-20 Stop. Oznacza zakaz wjazdu na skrzyżowanie bez zatrzymania się przed drogą z pierwszeństwem i obowiązek ustąpienia pierwszeństwa. Zatrzymanie powinno nastąpić w wyznaczonym miejscu, a w razie jego braku - w takim miejscu, w którym kierujący może upewnić się, że nie utrudni ruchu na drodze z pierwszeństwem B-20 Tabliczka T-6c Tabliczka wskazująca przebieg drogi z pierwszeństwem. Wskazuje rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie (umieszczana na drodze podporządkowanej pod znakiem B-20) Tabliczka T-6c Tabliczka T-6d Tabliczka wskazująca przebieg drogi z pierwszeństwem. Wskazuje rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie (umieszczana na drodze podporządkowanej pod znakiem B-20) Tabliczka T-6d
B-21 Zakaz skręcania w lewo. Zabrania skręcania w lewo oraz zawracania. Zakaz wyrażony znakiem B-21 obowiązuje na najbliższym skrzyżowaniu. Znak B-21 znajdujący się w obrębie skrzyżowania dotyczy tylko najbliższej jezdni, przed którą został umieszczony B-21 B-22 Zakaz skręcania w prawo. Zabrania skręcania w prawo. Zakaz wyrażony znakiem B-22 obowiązuje na najbliższym skrzyżowaniu. Znak B-22 znajdujący się w obrębie skrzyżowania dotyczy tylko najbliższej jezdni, przed którą został umieszczony B-22 Tabliczka T-22 Nie dotyczy rowerów jednośladowych. Umieszczona pod znakiem B-21 lub B-22 tabliczka T-22 wskazuje, że znak nie dotyczy rowerów jednośladowych skręcających na drogę dla rowerów lub wyznaczony na jezdni pas ruchu przeznaczony dla tych pojazdów Tabliczka T-22
B-23 Zakaz zawracania. Zabrania kierującym zawracania do najbliższego skrzyżowania włącznie B-23 B-24 Koniec zakazu zawracania. Oznacza odwołanie zakazu zawracania przed skrzyżowaniem B-24 B-25 Zakaz wyprzedzania. Zabrania kierującym pojazdami silnikowymi wyprzedzania pojazdów silnikowych wielośladowych. Jeżeli zakaz wyrażony przez znak B-25 nie jest uprzednio odwołany znakiem B-27 lub B-42, to obowiązuje do najbliższego skrzyżowania B-25
Tabliczka T-23a Dotyczy motocykli. Umieszczona pod znakiem B-25 tabliczka T-23a wskazuje, że zakaz wyprzedzania dotyczy kierującego motocyklem Tabliczka T-23a Tabliczka T-23b Dotyczy samochodów ciężarowych. Umieszczona pod znakiem B-25 tabliczka T-23b wskazuje, że zakaz wyprzedzania dotyczy kierującego samochodem ciężarowym, pojazdem specjalnym, pojazdem używanym do celów specjalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, oraz kierującego ciągnikiem samochodowym Tabliczka T-23b Tabliczka T-23c Dotyczy ciągników rolniczych i pojazdów wolnobieżnych. Umieszczona pod znakiem B-25 tabliczka T-23c wskazuje, że zakaz wyprzedzania dotyczy kierującego ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym Tabliczka T-23c
Tabliczka T-23d Dotyczy pojazdów silnikowych z przyczepą. Umieszczona pod znakiem B-25 tabliczka T-23d wskazuje, że zakaz wyprzedzania dotyczy kierujących pojazdem silnikowym z przyczepą, z wyjątkiem pojazdów z przyczepą jednoosiową lub naczepą Tabliczka T-23d Tabliczka T-23e Dotyczy pojazdów z przyczepą kempingową. Umieszczona pod znakiem B-25 tabliczka T-23e wskazuje, że zakaz wyprzedzania dotyczy kierującego pojazdem z przyczepą kempingową Tabliczka T-23e Tabliczka T-23f Dotyczy autobusów. Umieszczona pod znakiem B-25 tabliczka T-23f wskazuje, że zakaz wyprzedzania dotyczy kierującego autobusem Tabliczka T-23f
Tabliczka T-23g Dotyczy trolejbusów. Umieszczona pod znakiem B-25 tabliczka T-23g wskazuje, że zakaz wyprzedzania dotyczy kierującego trolejbusem Tabliczka T-23g Tabliczka T-23h Dotyczy pojazdów z materiałami niebezpiecznymi. Umieszczona pod znakiem B-25 tabliczka T-23h wskazuje, że zakaz wyprzedzania dotyczy kierującego pojazdem z materiałami niebezpiecznymi Tabliczka T-23h Tabliczka T-23i Dotyczy pojazdów z materiałami wybuchowymi lub łatwo zapalnymi. Umieszczona pod znakiem B-25 tabliczka T-23i wskazuje, że zakaz wyprzedzania dotyczy kierujących pojazdem z materiałami wybuchowymi lub łatwo zapalnymi Tabliczka T-23i
Tabliczka T-23j Dotyczy pojazdów z materiałami, które mogą skazić wodę. Umieszczona pod znakiem B-25 tabliczka T-23j wskazuje, że zakaz wyprzedzania dotyczy kierującego pojazdem z materiałami, które mogą skazić wodę Tabliczka T-23j B-26 Zakaz wyprzedzania przez samochody ciężarowe. Zabrania wyprzedzania pojazdów silnikowych wielośladowych kierującemu sam. ciężarowym o dmc >3,5t, ciągnikiem samochodowym, pojazdem specjalnym lub używanym do celów specjalnych o dmc >3,5t. Jeżeli zakaz nie jest uprzednio odwołany znakiem B-28 lub B-42, to obowiązuje do najbliższego skrzyżowania B-26 B-27 Koniec zakazu wyprzedzania. Oznacza koniec obowiązywania zakazu zarządzonego znakiem B-25 B-27
B-28 Koniec zakazu wyprzedzania przez samochody ciężarowe. Oznacza koniec obowiązywania zakazu zarządzonego znakiem B-26 B-28 B-29 Zakaz używania sygnałów dźwiękowych. Zabrania używania tych sygnałów, chyba że jest to konieczne w celu ostrzeżenia o bezpośrednim zagrożeniu bezpieczeństwa ruchu. Jeżeli zakaz wyrażony przez znak B-29 nie jest uprzednio odwołany znakiem B-30 lub B-42, to obowiązuje do najbliższego skrzyżowania B-29 B-30 Koniec zakazu używania sygnałów dźwiękowych. Oznacza koniec obowiązywania zakazu zarządzonego znakiem B-29 B-30
B-31 Pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka. Zabrania kierującym wjazdu lub wejścia na zwężony odcinek jezdni, jeżeli zmusiłoby to kierujących znajdujących się na tym odcinku lub zbliżających się do niego z przeciwnej strony do zatrzymania się lub zmiany toru jazdy B-31 B-32 Stój - kontrola celna. Oznacza obowiązek zatrzymania się. Zatrzymanie powinno nastąpić w miejscu wyznaczonym w tym celu, a jeżeli nie jest ono wyznaczone - przed znakiem. Dalszy ruch może nastąpić za zgodą uprawnionej osoby lub po nadaniu sygnału zezwalającego na ruch B-32 B-32 Stój - kontrola celna. Wersje znaku B-32
B-33 Ograniczenie prędkości. Oznacza zakaz przekraczania prędkości określonej na znaku. Dopuszczalna prędkość określona na znaku obowiązuje do wprowadzenia innej dopuszczalnej prędkości znakiem B-33 lub B-43, umieszczenia znaku D-40 (początek strefy zamieszkania) lub znaków oznaczających początek lub koniec obszaru zabudowanego B-33 B-34 Koniec ograniczenia prędkości. Oznacza odwołanie ograniczenia prędkości zarządzonego znakiem B-33 B-34 B-35 Zakaz postoju. Oznacza zakaz postoju pojazdu. Dopuszczalny czas unieruchomienia pojazdu dłuższy niż 1 min. jest wskazany napisem na znaku lub na umieszczonej pod nim tabliczce. Jeżeli zakaz postoju nie jest uprzednio odwołany przez taki sam znak z tabliczką T-25c, to obowiązuje do najbliższego skrzyżowania B-35
B-36 Zakaz zatrzymywania się. Oznacza zakaz zatrzymywania pojazdu. Jeżeli zakaz wyrażony znakiem B-36 nie jest uprzednio odwołany przez taki sam znak z tabliczką T-25c lub znak B-35, to obowiązuje do najbliższego skrzyżowania B-36 B-37 Zakaz postoju w dni nieparzyste. Oznacza zakaz postoju pojazdów w nieparzyste dni miesiąca; zakaz nie obowiązuje od godziny 21 do 24. Jeżeli zakaz wyrażony znakiem B-37 nie jest uprzednio odwołany przez taki sam znak z tabliczką T-25c, to obowiązuje do najbliższego skrzyżowania B-37 B-38 Zakaz postoju w dni parzyste. Oznacza zakaz postoju pojazdów w parzyste dni miesiąca; zakaz nie obowiązuje od godziny 21 do 24. Jeżeli zakaz wyrażony znakiem B-38 nie jest uprzednio odwołany przez taki sam znak z tabliczką T-25c, to obowiązuje do najbliższego skrzyżowania B-38
Tabliczka T-25c Koniec zakazu postoju lub zatrzymywania. Tabliczka wskazująca odwołanie zakazu postoju lub zatrzymywania Tabliczka T-25c B-39 Strefa ograniczonego postoju. Oznacza wjazd do strefy, w której obowiązuje zakaz postoju pojazdów na wszystkich drogach; dopuszczalny czas unieruchomienia pojazdu dłuższy niż 1 min. jest wskazany napisem na znaku B-39 B-40 Koniec strefy ograniczonego postoju. Oznacza wyjazd ze strefy ograniczonego postoju B-40
B-41 Zakaz ruchu pieszych. Oznacza zakaz ruchu pieszych po tej stronie drogi, po której znak jest umieszczony B-41 B-42 Koniec zakazów. Oznacza odwołanie zakazów wyrażonych znakami B-23, B-25, B-26, B-29 i B-33 B-42 B-43 Strefa ograniczonej prędkości. Oznacza wjazd do strefy, w której obowiązuje zakaz przekraczania prędkości określonej na znaku. Znak określający dopuszczalną prędkość mniejszą lub równą 30 km/h oznacza, że umieszczone w strefie rozwiązania wymuszające powolną jazdę (progi zwalniające) mogą nie być oznakowane znakami ostrzegawczymi B-43
B-44 Koniec strefy ograniczonej prędkości. Oznacza wyjazd ze strefy ograniczonej prędkości B-44